برگزارکنندگان مسابقه طراحی وب سایت

این رویداد توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار می شود. عوامل برگزاری این رویداد عبارتند از شورای سیاست گذاری، کمیته اجرایی و کمیته علمی که اعضای آنها به شرح زیر می باشند :

اعضای شورای سیاست گذاری مسابقه

ردیف

نام

مسئولیت دانشگاهی/شغلی

1

دکتر حسین کلانتری

رئیس دانشگاه

2

دکتر حسین مظاهری

معاون علمی دانشگاه

3

دکتر محمد ایزدی خواه

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه

4

دکتر عباس کریمی

معاون دانشگاه در سما

5

دکتر فرانه زرافشان

مدیر مراکز رشد دانشگاه

6

دکتر رامین زارع

مدیر دفتر توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

7

دکتر مجید رمضانی

مدیر پژوهش دانشگاه

8

دکتر تیمور ایزدی

نماینده انجمن کامپیوتر

9

دکتر نفیسه اوسطی

مدیر گروه کامپیوتر

10

دکتر مجتبی اسد پور

مسئول بسیج

11

مهندس ابوالفضل  اکبری

روابط عمومی

12

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

عضو هیات علمی

13

دکتر علی حسنی جوشقانی

معاون دانشکده فنی و مهندسی

14

مهندس سید محمد طغرا

مسئول آموزش مجازی دانشگاه

 

اعضای کمیته اجرایی مسابقه

ردیف

نام

مسئولیت دانشگاهی/شغلی

1

دکتر حسین مظاهری

عضو کمیته اجرایی

2

دکتر محمد ایزدی خواه

دبیر برگزاری مسابقه

3

دکتر عباس کریمی

عضو کمیته اجرایی

4

دکتر فرانه زرافشان

عضو کمیته اجرایی

5

دکتر رامین زارع

عضو کمیته اجرایی

6

دکتر نفیسه اوسطی

عضو کمیته اجرایی

7

دکتر مجتبی اسد پور

عضو کمیته اجرایی

8

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

عضو کمیته اجرایی

9

دکتر علی حسنی جوشقانی

عضو کمیته اجرایی

10

مهندس سید محمد طغرا

عضو کمیته اجرایی

11

مهندس ابوالفضل آنجفی

کارشناس دبیرخانه مسابقه

12

مهندس مصطفی پارسامهر

کارشناس دبیرخانه مسابقه

 

اعضای کمیته داوری مسابقه

ردیف

نام

مسئولیت دانشگاهی/شغلی

1

دکتر نفیسه اوسطی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2

دکتر فرانه زرافشان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3

دکتر کریم الدینی

معاون پژوهشی پارک علم و فناوری استان مرکزی

4

مهندس رهام فراهانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

5

مهندس سید محمد طغرا

مسئول آموزش مجازی دانشگاه

6

مهندس علی محمودی

 

13