حامیان

نهاد ها و سازمانهای زیر به صورت علمی، معنوی و یا مادی از برگزاری این رویداد حمایت می نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی اراک

 

 

دانشگاه پیام نور استان مرکزی

 

 

دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارک علم و فناوری استان مرکزی

 

 

مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک

 

 

صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی