زمانها و برنامه های جنبی

 

الف: زمانهای مهم در مسابقه طراحی وب سایت

1. اطلاع رسانی اولیه:   1 آبان ماه 1399

2. پایان ثبت نام و دریافت طرح ها:    28 آذر 1399

3. داوری اولیه طرح ها:     تا 4 دی ماه 1399

4. مرحله اجرای مجازی طرح های برگزیده:    4 دی ماه 1399

5. داوری نهایی طرح های برگزیده:     تا 10 دی ماه 1399

6. اختتامیه و اعلام برگزیدگان: زمان و مکان اختتامیه متعاقبا اعلام می گردد.

 

ب: برنامه جنبی در مسابقه طراحی وب سایت

برگزاری کارگاه: "کارآفرینی با رویکرد کسب و کار مجازی"

نحوه برگزاری :  بصورت وبینار (WEBINAR)

زمان: 4 دی ماه 1399 ساعت 11 صبح