قوانین مسابقه طراحی وب سایت

 

طراحان و شرکت کنندگان در این رویداد قوانین زیر را برای طراحی وب سایت پیشنهادی خود رعایت نمایند:

  

1 -  سبک و زبان نوشتار آزاد است .

2 ارائه هرگونه ایده که باعث جذابیت و افزایش کیفیت ظاهر سایت شود در ارزیابی موثر است .

3 سایت مذکور باید دارای قابلیت های زیر باشد:

 

 

 

پنل کاربری

 

 

الف )امکان ثبت نام شرکت کنندگان

ب ) امکان بارگزاری فایل برای هر شرکت کننده

ج ) امکان ویرایش اطلاعات برای شرکت کنندگان

د ) وجود پنل کاربری برای هر شرکت کننده با امکان رصد مراحل ارزیابی

و ) امکان واریز حق ثبت نام به صورت اینترنتی

 

 

پنل مدیریت سایت

 

الف ) امکان تعریف محورهای مختلف مسابقه

ب ) امکان تعریف داورهای جدید

ج )امکان اختصاص داور به هر طرح دریافت از شرکت کنندگان

د ) امکان ارائه پاسخ توسط داوران

     

 

 

4 وجود امکان مدیریت منو و مدیریت محتوا

5 امکان ارائه تبلیغات

6 امکان معرفی برگزارکنندگان حامیان و دبیرخانه به نحو مناسب